mga banyaga tungkol sa pang araw araw na patnubay at para narin sa mga boluntaryo na magkaroon
ng isang lugar kung saan nila maaaring gawin ang kanilang mga programa.
Nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa sistema at tungkulin ng Kokusai Koryu Lounge
matapos maipahayag ang hiling na ito.

 Ano ba ang FILS ?

 Ano ba ang FILS ?

 Ang Fils ay tinawag sa pangalan na Fuji Shi Kokusai Koryu Lounge Fuji International Lounge for Sharing
 Ang basa ay 「Fissu」
 Fuji Shiyakusho Tabunka・Danjyou Kyoudo Sankakuka na
"May iba't ibang Kultura na samahan ng babae at lalaki sa paglahok na kagawaran“
may Internasyonal na relasyon na nakatalagang lugar dito sa kokusai koryu sitsu.

 Ang FILS ay may iba’t ibang lahi na nakikipagugnayan,
 kuru kuro at may batayan na sinusunod, iba't ibang kultura na may iba't ibang paniniwala,
 na ang mga mamamayan ay may pagkakaunawaan, may paggalang sa isa’t isa,
 at ang layunin nito ay upang magkaisa ang mga banyaga at mamamayan ng bansang Hapon.
 

 Pagpasok sa pintuan ng Kokusai Koryu Plaza madadaanan ang harap ng resepsyon desk , kakanan at makikita mo na ang Fils.
 
 


 
 Welcome to Fils na nakalagay ,dito ang pasukan.
 
 
 At pagpasok mo maraming mga dekorasyon pang Internasyonal na bansa ang sasalubong sa iyo.

 
 
 May mga manika ng bansang Indonesia na sasalubong sa iyo.

 Ginaganap dito sa lugar na may katamtamang luwag kung saan maaaring magsagawa ng mga
 pagtitipon katulad halimbawa para sa mga banyagang nais mag aral ng Nihonggo,
 o humingi ng patnubay ukol sa pang-araw araw na pamumuhay,
 o mga paghahanda ng boluntaryo at mga kagawad para sa Klase sa Nihonggo.↓
 
 
 Sumangguni lamang po kayo sa counter kung mayroon kayong kahilingan o aplikasyon para sa
 pagsasaibang-wika, papamamatnubay,
 aplikasyon para sa Klase sa Nihonggo,
 o mga ibentong pang programa.
 

 Kailan bukas ang FILS?

 Martes 〜 Biyernes 13:00 hanggang 21:00
 Sabado at Linggo 10:00 hanggang 18:00

 Ang mga pirmihang staff ay araw araw narito
 At ang mga staff ng ibat ibang wika ay nakatalaga sa ibat ibang araw.

 Martes Intsik
 Miyerkules Ingles
 Huwebes Tagalog
 Biyernes Espanyol
 Sabado Portuges
 Linggo EspanyolatPortuges

 Ang araw na sarado ay tuwing Lunes at, mga pambansang pista at bagong taon
 

Saan matatagpuan ang FILS?

 Mga limang minuto magmula sa Hilagang Labasan ng istasyon ng Fuji kung lalakarin.
 Nasa unang palapag ng Koryu Plaza, Lungsod ng Fuji
 Para sa detalyadong mapa → 

 Paradahan: May paradahan ang Koryu Plaza
 Ang tiket na nakuha sa parahadahan ay ipa stamp lamang sa FILS at pagkatapos ay ibigay sa opisina ng Koryu Plaza
 upang makamit ang dalawang oras na libreng pagparada.
 Tandaan po lamang na kapag lumagpas na ng dalawang oras ang inyong pagparada,
 kailangan ninyo na pong magbayad kaya’t ipaalam lamang po sa tauhan ng FILS.
 

Ano ang mga gawain sa FILS?

 Ang mga gawain sa FILS ay nahahati sa dalawang malaking parte.
 Una ang tungkuling pamamatnubay tulong ang mga tauhan ng FILS at pangalawa ay ang mga boluntaryong gawain.
Tignan lamang sa Pahina ng Boluntaryo para sa mga boluntaryong gawain.

 1.May mga tauhang maglilingkod sa pag-patnubay para sa mga banyagang mamamayan.
 
 2.Ang pag papaliwanag at pag sasaling-wika ng mga pampublikong papeles ay ginagawa ng mga tauhan.
 
 3.Sumusuporta rin para sa mga taong nais magaral ng salitang Hapon
 
 4.Sumusuporta rin para sa mga banyagang kabataan at mga magaaral.
 
 5.May mga kaganapan at pagpupulong rin para sa palitan ng ibat-ibang kultura.
 
 6.Nagkakakuha at nagbibigay ng mga impormasyong pang Internasyonal na relasyon.
 

 

Tauhan ng FILS
 
 Fuji Shiyakusho Internasyonal na relasyon na kuwarto na may nakatalagang tauhan・
 ”Tabunka Danjyou Kyoudo Sankakuka na "May iba't ibang Kultura na samahan ng babae at
lalaki sa paglahok na kagawaran may Internasyonal na relasyon na nakatalagang
lugar dito sa kokusai koryu sitsu.
 Dalawang pirmihang tauhan

 Tauhan pangwika (may isang tauhan pangwika na nakatalaga sa bawat araw)
 Lunes Walang Pasok
 Martes Tauhan sa wikang Intsik
 Miyerkules Tauhan sa wikang Ingles
 Huwebes Tauhan sa wikang Tagalog
  Biyernes Tauhan sa wikang Espanyol
 Sabado Tauhan sa wikang Portuges
  Linggo Tauhan sa wikang Espanyol at Portuges

 Para sa impormasyon tungkol sa Boluntaryo, tignan lamang sa pahina ng Boluntaryong Gawain
 

 FILS hangang ngayon
 
 
 
Noong taong 2000, Mayroong 4400 banyagang mula sa 42 na bansa ang nakalistang naninirahan sa Lungsod ng Fuji.
Sa pangunguna ng Grupo Boluntaryo ng Pandaigdigang Palitan ng Lungsod ng Fuji,
ang Kokusai Koryu Lounge ay natatag at nakilala bilang lugar kung saan maaaring
makibahagi at makipag palitan ng kultura at iba pa sa pagitan ng mga banyagang
mamamayan at ng mga hapong naninirahan dito sa Lungsod ng Fuji.
Ito ay para narin sa ikabubuti ng relasyon at kooperasyon ng mga mamamayan.
 
Enero, taong 2000 Natatag ang Fuji Shi Kokusai Koryu Raunji Konwa Kai
 (pansamantalang pangalan) upang umpisahan ang Fuji Shi Kokusai Koryu Lounge.
Isang taon at kalahati pagkatapos nitong maitatag,
ang mga miyembro ng Kokusai Koryu Shitsu,
Asosasyon ng Pandaigdigang Palitan (Kokusai Koryu Kyokai),
at 15 grupong Boluntaryo ng Pandaigdigang Palitan magmula sa Lungsod ng Fuji;
 ay humiling na magkaroon ng isang lugar kung saan maaaring sumangguni ang mga mamamayan.
Agosto,taong 2001 Ang Fuji Kokusai koryu lounge sa pamumungkahi ng Mayor ng Fuji
para sa pagbubukas nito noong taong 2002 kung saan ito itatayo,
saan i-oorganisa ,at ang mga gawain dito ay ikinunsulta.
 
Ika -7 ng Abril taong 2002 Napalitan ang lumang Fuji Simin Center dating tearoom,
ay nagbukas ang FILS Fuji Kokusai Koryu Lounge.
 
Hulyo taong 2003 Pinakaunang pahayag ng FILS ay nag isyu.
 
Abril taong 2004 Ang lumang Fuji Simin Center dahil ito ay gigibain,
ito ay pansamantalang nilipat sa may bukas na tindahan sa Yoshiwara inayos at binago,
at dito na rin isinagawa pagpapatuloy ng serbisyo.
Mismong shopping arcade ng Yoshiwara kaya ito ay malapit sa puso ng mga mamamayan
at ng mga banyaga.
Abril taong 2008 Ang lumang Simin Center ay itinayo ang Fuji shi Koryu Plaza sa unang palapag na lugar bandang hilaga,
at sa Koryu Plaza ay mayroong rin aklatan, coffee shop,
meeting room sa pangalawang palapag may hall at mayroong ding paradahan ,ay madali na para sa mga tao.
Taong 2011 Ang mga bumibisita sa FILS ay nadadagdagan taon taon,mga kumukunsulta,
mga magaaral ng Nihonggo ay ganoon din nadadagdagan at para na rin sa pagbabalita ng pangyayari
may homepage na ginawa ang mga boluntaryo.

Mga bilang ng bumibisita at mga pagbabago nito
 
 Taong 2002 2506 Katao
 Taong 2003 3572 Katao
 Taong 2004 3089 Katao ←na katao inilipat sa Yoshiwara
 Taong 2005 3531 Katao
 Taong 2006 3653 Katao
 Taong 2007 4457 Katao
 Taong 2008 5210 Katao ← na katao inilipat sa Fuji Koryu Plaza
 Taong 2009 6583 Katao
 Taong 2010 6109 Katao
 
 
 
 Kada taon ay dumarami ang bumibisita kaya lang,
 ang mga malalapit na nakatira dito gayun din sa mga banyaga ay hindi pa rin sapat
 ang pagkilala kaya para mapalawak ang mga gawain dito ,
may mga ibento na ginagawa para mas makikilala ang FILS at dumami pa ang mga taong bumisita sa lugar na ito.