FILS Blog
 
Ano ba ang FILS ?

 Ano ba ang FILS ?
 Anong oras bukas ang FILS?
 Saan ito matatagpuan?
 Ano ang mga gawain sa FILS?
 Tauhan ng FILS
 Ano ang kasaysayan ng FILS

Mga boluntaryo sa FILS

 Mga gawain at aktibidad
  ng boluntaryo.
 
 Mga grupong may
 ugnayan sa FILS.
 
 Naghahanap ng mga boluntaryo.
 
 Isang taong tala ng mga aktibidad

Mga pangyayari at
aktibidad sa FILS

 Klase sa Nihonggo
 Pagtuturo ng Nihonggo sa FILS
 Tanoshii Nihonggo 1・2
 Kurso para sa pagtuturo ng mga boluntaryo
 Kurso para sa mga boluntaryo pangpapalawak ng kaalaman.
 
 Mga pangyayaring pang Internasyonal.
 UTA ★ GOE
 Pagsasalo sa katapusan ng taon
 Piyesta ng Fuji
 Pag-aaral sa mga luto ng Hapon.
 Pagtatalampati sa Wikang Hapon.
 Internasyonal na pagtitipon at Eksibisyon.
 
 Edukasyon ,Pagpasok sa mataas na paaralan, Mga aktibidad sa pagtulong.
 Edukasyon ,Pagpasok sa mataas na paaralan, Mga aktibidad sa pagtulong.
 Pagtitipon ng mga magulang na nagpapa-aral.
 Suporta para sa pag-aaral sa tag-init na bakasyon
 Klase ng Nihonggo pang Elementarya
 Kurso ng pag-unawa sa iba't ibang Kultura,pagpapadala ng magtuturo
 Workshop ng mga boluntaryo
 
 Paglalabas ng pahayagan ng Fils.
 

 Pahina para sa
 pagtulong sa mga banyaga.

 Link