Edukasyon, Pagpapatuloy sa mataas na Paaralan, aktibidad sa pagsuporta 


 Pagpapatuloy sa mataas na Paaralan
 
 
 Sa may anak na banyagang ama at ina,
 sa lahat ng mga magulang, ano ang inyong opinion, sa pagpasok ng inyong anak sa Senior Highschool?
 
 Sa FILS, ang samahan ng Edukasyon sa Fuji city at Departamento ng Edukasyon sa Paaralan
 ay nakikipagtulungan sa pagbibigay ng kaalaman at payo sa mga batang banyaga na nais magpatuloy ng pag-aaral sa Senior Highschool ,
 ito ay nag-umpisa noong taong 2005 at sa isang taon ay ginaganap isang beses ang pagpatnubay para sa Senior Highschool.
 
 Mga kulang ang kaalaman sa Japanese ganon din sa pag-aaral at pang-unawa sa sistema ng pag-aaral sa Japan ,
 karamihan sa mga banyagang nasyonalidad ay Secondary Highschool lang ang natapos agad na silang lumalabas para magtrabaho sa lipunan,
 sa mas masaganang pamumuhay sa susunod na henerasyon kinakailangang naming ihikayat itong magpatuloy sa Senior Highschool.
 
 
 Dito sa umpisa ay ipapaliwanag ang sistema ng pag-aaral sa Japan ,
 kinakailangang pagsusulit sa pagpasok at ganon na rin mga paghahanda sa
 Senior Highschool at ganoon din kung magkano ang kailangang bayaran ay malinaw na ipapaliwanag.
 
 May mga interpreter
 
 Ang mga bata ay mararanasan ang pakikinayam ,ang mga Latin Amerika,
 
 Asya mga 3 hangang 16 na pamilya, 10 hanggang 40 ang mga nakakadalo,
 at bawat taon ay mayroong estudyanteng nakakapasok sa Senior Highschool.
 
 3rd year Junior High school at pati na rin ang magulang
 at 2nd year at 1st year Junior High school ay aming inaanyayahan!
 
 
 Ama, Ina ,kapatid na lalaki at babae,lahat ng pamilya, ang pagpasok sa senior Highschool ay seryosong pinag-iisipan.
 
 
 Pulong ng mga magulang o tagapag-alaga
 
 
 
 Sa mga dayuhang mga ama at ina na may mga anak, mga taga pag- alaga,
 Magugulat sa kaibahan ng pag-aaral ng kinalakihang bansa at pag-aaral sa Japan .
 
 Ang mga bata na hindi pa marunong maghapon ,na iba ang sistema sa kinalakihang bansa
 walang kaalaman sa sistema ng paaralan ng bansang Hapon,
 kung paano makipagkaibigan sa paaralan ng Hapon at iba't ibang kurikulum ang dapat pag-aaralan.

 Mga unang karanasan sa mga pangyayaring naganap,
 maraming mga regulasyon at kultura sa Japan maaaring maguluhan ito sa umpisa ,
 sa FILS ang mga suliranin ay makikidamay,pakikinggan ang mga suliranin
 Susuportahan ang magulang sa pagpupulong at bibigyan ng payo.
 
 Mula ng buksan ito ng taong 2002,
 ginawa naming tulungan ang mga batang ang nasyonalidad ay banyaga na magkaroon ng
 Edukasyon ,pakikinayam ,pagpapayo, at pagpapanood ng video at symposium.
 
 Sa ngayon ay may Portuges,
 at Espanyol na salita ang gamit sa pagpupulong na ginagawa.
 Ang tema na nagawa noong pagpupulong
 
“Magsalita tayo sa anak natin ng ating sariling wika”
 “Salita sa pamumuhay at kaibahan ng salita sa pag-aaral”
 "Ulat ng mga marka sa klase resulta ng pagtingin at paano ang pag-aaral na ginagawa”
 “Mga katanungan sa paaralan”
 “Ano ang mga aralin sa Sekondaryang paaralan”
 
 Sariling wika at paaralan ng anak, mga alalahanin sa pag-aaral ganon na rin ang pag-aagam-agam
 ito na ang oportunidad nyo na makapagsalita,
 halina na kayong dumalo.
 
 
 
 “Importante ang bilang ng pagsulat ng Kanji” “Hmm ganon pala….”
 “Mga magulang gawin natin ang pagsusulit sa Elementarya” “Mahirap ah….”
 
 
 Suporta sa pag-aaral
sa tag-init para sa mga batang banyaga
 
 
  
 
 Taon taon sa tag-init na bakasyon ginagawa ang suporta sa pag-aaral ng mga batang banyaga,
 ang mga bolantiyang Guro ay pinopokus ang araling pambahay,
 at ano ang nais pag-aralan ng bata ay itinuturo din..
 Sa 1 ka 2 na bilang ng bata may isang Guro na magtuturo ng mabuti.
 Taga lunsod at labas ng lunsod mula Senior Highschool hanggang mga may idad ay aktibo sa pag bobolunteer..
 
 Ginaganap sa paaralan ng Fujimidai, La Hall Fuji, at Koryu center 3rd floor
 Ang huling Linggo ng Hulyo at unang Linggo ,may dalawang Linggo ng Agosto umaga at hapon ang pagtuturo.
 
 
 
 Bulwagan ng Koryu Plaza "Hindi ko alam" "Magsigasig tayo ha"
  "Aktibidad ng Senior Highschool at bolantiyang Guro"
 
 
 
 Bulwagan sa paaralan ng Fujimidai “Ang init !!” nagpapaypay
 
 Mga dayuhang nasyonalidad na mga bata mayroong mga homework ,may Senior highschool,
 kolehiyo, mga emleyado na siguradong handa upang matulungan ang mga aralin.
 
 Sa Tatay at Nanay na may anak na dayuhan ang nasyonalidad,
 ang bakasyon sa tag-init na mga homework ay tutulungang matapos,
 mga aralin na hindi alam ay matuturuan hanggang maunawaan ito.
 Puwedeng mag apply sa paaralan sa pagpasok
 Halinang makisalo ang mga anak.
 
 
 
 
 Klase ng Hiragana tamago  
   

  Magmula Abril mga papasok ng Elementarya ay nag-aaral ng hiragana.
 
 Magmula Disyembre hanggang Marso tuwing Linggo ng hapon ay magkakaroon ng klase.
 
  
 
 "Malapit ng pumasok sa unang baitang ng Elementarya sisikapin kong matutunan ang hiragana."
 
 
 
 ”Lahat ay nagsisikap sa pagsasanay”
 
 
 
 "Ano ang ibig sabihin ng letrang ito?" "hmmm…" "Hu hu hu" "E he he he…"
 
   
 
 "ichi" "ni" "san" "Magsasanay din ng bilang sa pagsulat"
 "Ang mga boluntaryong guro ay nagsisikap din"
 
 Kurso sa pag-unawa ng iba’t ibang kultura ,
 kailangan ng bibisitang magtuturo.

 
 
 
 Elementarya , Junior high school, Senior high school at mga community center bilang tugon sa mga kahilingan ,
 Kultura ng mga ibang bansa (tulad ng wika , lutuin, game mga laro at kasuotan),
 ay naghahanap ng mga dayuhang magtuturo at magpapakilala ng kanilang sariling bansa.

 
 
 Kurso sa pag-unawa sa iba’t ibang kultura, na ginanap sa Elementarya ,aktibo ang Pilipino sa pagtuturo.
 Guro ”Alam mo ba kung saan ang Pilipinas?”
 Mag-aaral "sinubukan kong kumain ng pagkain ng Pilipinas na gamit ang kamay masarap” ……….


 
 "Kurso sa pag-unawa ng iba”t ibang Kultura sa Junior high school" 
 "Ipinakilala ang kultura ng Thailand at ang pambansang kasuotan ay maganda.".
 
 Kultura ng Monggol ipinakilala.. Ang pambansang Instrumento na Hatokin na may napakaganda na tunog.
 
 
 Suporta sa mga dayuhan
 boluntaryong workshop

 
 
 Ito ay bolunteer sa pagsuporta sa mga dayuhan (Hapon , mga dayuhan)
 sama sama tayong mag-isip sa workshop na ito.
 Hanggang sa ngayon "pag-unawa sa iba't ibang kulturang workshop"
 "Pook sa pagpigil ng sakuna pag-gawa ng network ay pinag-usapan din”