Boluntaryo ng FILS

 Pangunahing gawain ng mga boluntaryo ng FILS ay pagsuporta sa pagpapasigla ng FILS.
 Ano ba ang gawain ng organisasyon ng boluntaryo ng FILS?
 Paano nga pala pag may gustong pumasok na bagong boluntaryo?
 

 
 Aktibidad at gawain ng bolantiya
 
 Administrasyong Sanggunian
  
Ang gawain ng boluntaryo ng FILS ay gumawa ng plano para sa isang taong pagsasagawa ng pagsulong para sa organisasyon .
Mga malapit na lugar sa lunsod ng Fuji ,Internasyonal na mga boluntaryo ,grupo at miyembro at mga nagsasariling boluntaryo ay ang mga bumubuo nito.
Ang mga gawain ng Fils ay binubuo ng organisasyon ng mga sanggunian.
Nahahati ito sa tatlong bahagi,Pampubliko, Kultura pang Internasyonal, Pagsuporta, at Pagtuturo
 
 Pampubliko

Kada buwan ang unang linggo araw ng Martes ay ginagawa ang pagtitipon, 
ang FILS na pampubliko na pahayagan ay apat na beses itong iniisyu sa loob ng isang taon.
Ang Homepage din ay may taong nakatalaga na gumawa nito.
 
 Seksyon ng Kultura pang Internasyonal

Tuwing ikatlong Martes ng buwan,
ang Seksyon ng Kultura pang Internasyonal ay nagsasagawa ng mga masasayang pagdiriwang para sa iba’t ibang kultura.
Ang grupong it ay aktibo magmula sa pag-paplano, paghahanap ng tauhan hanggang sa araw ng pagdiriwang.
 
 
 Dalawang beses naUTA★GOE
 
 sa loob ng isang taon
Pagtitipon at kasiyahan gamit ang mga awitin,
tugtog at sayaw, ng iba’t ibang bansa
 
 Year End Party Pagtitipon at salo-salong ginaganap tuwing katapusan ng taon
 
 Aralin sa pagluluto ng lutong Hapon 
 
 Ang mga dayuhan ay nag-aaral ng mga pamamaraan sa pag-luto ng lutong pambahay ng Hapon
 
 
 
 
 Seksyon ng Pagsuporta at pagsasanay para sa mga mag aaral

Nagbubuo ang grupo anim na beses sa isang taon.
Tinatalakay ng grupong ito ang mga bagay tungkol sa pag suporta sa pang araw araw ng pamumuhay ng mga dayuhan at pag gabay sa mga dayuhang kabataang mag-aaral.
Layunin ng grupong ito na mabigyan ang mga mamamayang dayuhan at pati narin ang kanilang mga anak ng mabuting edukasyon, at magandang trabaho upang maging malaya silang mamuhay ng matiwasay sa bansang Hapon.
 
 
 Gabay sa pagpasok sa paaralan  May pagupulong alay para sa mga dayuhang mag-aaral ng elementary at junyor hayskul, pati na rin sa kanilang mga magulang o tagapag alaga, kung saan dito ipinapaliwanag ng mga imbitadong tagapagturo mula sa Komite ng Edukasyon ang sistema ng pagpasok sa mataas na paaralan.
 Nagsasagawa dito ng mga pakikinayam at pagbibigay ng pagpapayo tungkol sa sistema ng pag grado sa matataas na paaralan.
 
 Pagpupulong para sa mga magulang o tagapag alaga Nag hahandog ng isang wastong pagkakataon para sa mga magulang na dayuhan (Portuges/ Espanyol) na maibahagi nila ang kanilang mga problema o hinaing tungkol sa kanilang mga anak na mag-aaaral.
 Itinuturo sa pagpupulong na ito ang mga nakatakdang tuntunin ng mga matatataas na paaralan, tamang pag-unawa sa ulat ng grado.
 
 Pag aaral at pagsasanay para sa pagsuporta sa mga dayuhan  Sa pagpupulong na ito itinuturo sa mga boluntaryo ang mga impormasyon at kakayahan makakatulong para sa mas mabuting pagsuporta sa mga dayuhan.
 Naitalakay sa pagsasanay na ito ang mga paksa tulad ng 「Gawaing pag-unawa sa iba’t ibang kultura」,「Pagkalap ng network laban sa lindol pang lokal」,「Pag-unawa sa Asosasyon ng magkakapitbahay.」
 
 
 
 Ang FILS kasama ang mga boluntaryong grupo ay may mga programa din kung saan sila ay nagpaplano, at magkakasama sa pagtataguyod.

  Pagtatalumpati sa Wikang Hapon
   Ang mga dayuhang naninirahan sa loob at labas ng lungsod ay nagpapaligsahan
   sa pagtutulampati sa wikang Hapon.
  
  Sa pista ng 「Kaguya Matsuri ng Lungsod ng Fuji」, iba’t ibang dayuhang ang nakikibahagi at nakikisaya bilang isang grupo sa ngalang “TEAM FILS.”    Dito ay ipinarada nila ang panglunsod na sayaw ng Fuji.
  
  Mayroong Nihonggo Kyoshitsu para sa pag-aaral kung papaano magiging madali ang pang araw raw na pamumuhay ng mga dayuhan gamit ang wikang Hapon.

   Mayroong 「FILS Nihongo Kyoshitsu」 para sa mga dayuhang nais mag- aral ng wikang Hapon.

   Mayroong 「Tanoshii Nihonggo Kyoshitu 1・2」 para sa mga dayuhang nais mag aral ng wikang Hapon kasama ang ibang nais ding mag-aral ng pang araw araw ng wikang Hapon.

   Mayroong 「Hiragana Tamago Class」 para sa mga estudyanteng papasok ng unang taon sa elementary.

   Mayroong Nihonggo Volunteer Beginners Course kung saan itinututro sa mga boluntaryong magtuturo naman sa mga dayuhan.

   Mayroong Nihonggo Volunteer Step-up course para sa mga boluntaryong may karanasan na sa pagtuturo ng wikang Hapon.

   Mayroong 「Natsu Yasumi Gakushu Support Class」 para sa mag-aaral ng elementarya upang mapatnubayan ang kanilang takdang aralin sa loob ng bakasyon.

  
 Mga boluntaryong grupong kabilang sa FILS
 

   Ang FILS ay sinusuportahan ng mga boluntaryong grupo mula sa loob at labas ng Lungsod ng Fuji.
 
 Fuji City International Exchange Association (Fuji-shi Kokusai Koryu Kyokai) ←Link
 Fuji City Japanese and Chinese Friendship Association (Fuji-shi Nichu Yuko Kyokai) ←Link
 Hippo Family Club ←Link
 Fuji Shibitan CLub
 Fuji Japanese Assembly ←Link
 Kurubino Do Brazil
 WA International Exchange ←Link
 Escola Fuji
 Chikyu Ko Hiroba (Earth Children’s Plaza)
 Japan-Netherlands Friendship Group
 Ang mga grupong ito ay kasalukuyang tumatanggap ng mga boluntaryo.

Para sa mga taong nais makisali sa mga pagdiriwang, gawain, at pagtaguyod ng FILS,
o sa mga taong nais magturo ng wikang Hapon, nais makibahagi sa mga ibento ng may pandaigdigang awitin at sayaw,
mga Instrumento na pagganap ,martial arts,ay malugod po namin kayong inaanyayahan.
Para sa mga Hapon, dayuhan,estudyante man o matanda na, ang lahat ay malugod po naming inaanyayahan.

Mayroon din pong mga kursong pagsasanay para sa mga boluntaryong baguhan at marami pang dapat alamin.
Magtanong lamang po sa mga tauhan para sa iba pang detalye.